Εργασιακή Εμπειρία  

Ι.)              Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε ),

                Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

 

·         Εκπαιδευτής ενηλίκων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ΗΡΩΝ - «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες»  που εντάσσεται, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του ΥπΕΠΘ ) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). 

 

ΙΙ.)           Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)

                Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

 

·         Σύμβουλος Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) σε Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Δυτικής Ελλάδας  που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα  «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΑΙ »  που έχει εκπονηθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ. Στα πλαίσια της  "Εκπαιδευτικής Στήριξης του Δικτυωθείτε" με καθήκοντα εκπαίδευσης και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα σε θέματα υπολογιστών εκπαίδευσε συνολικά 46 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας.

 

·         Εκπαιδευτής  καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιτόπιες επισκέψεις στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής σχολείων του Νομού Αχαΐας στα πλαίσια του έργου  «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής». Εκπαίδευσε συνολικά 64 καθηγητές πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΙII.)          Συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα

                Εθνικής και Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

1.    EASY: Energy-Aware SYstem-on-Chip design of the HIPERLAN/2 standard” IST-2000-30093 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (1/9/2001-31/8/2004).

2.    Μεθοδολογίες εύρεσης αρχιτεκτονικών ετερογενών συστημάτων σε ολοκληρωμένο κύκλωμα με επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές πίνακα, για εφαρμογές κυριαρχούμενες από δεδομένα” στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ’03 – 03ΕΔ507 με χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ.

3.    MARLOW: A central market place for dissemination of low power microelectronics”, IST-2001-37115, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.     Μεθοδολογίες εύρεσης αρχιτεκτονικών επαναδιατασώμενων  ενσωματωμένων συστημάτων” στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας.

5.    Σχεδίαση Ολοκληρωμένου Κυκλώματος” με χρηματοδότηση από Υπουργείο Εργασίας/ Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιχειρήσεις.

6.    COSAFE: Low power hardware-software codesign for safety critical applications” (Esprit project 28593), Subproject of Esprit 26225 ESD-LPM/MSD, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.    Στοιχεία μικροηλεκτρονικής για Lab-On-Chip όργανα μοριακών αναλύσεων για γενετικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές”, με χρηματοδότηση από την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia).

8.    JET (Joint European Training) –D/96/2/1650/PI/II.1.1.C/CONT/Leonardo Da Vinci”, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΙV.)          Ελεύθερος Επαγγελματίας 

                Παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς 

1.    Κατασκευή, Σχεδίαση και Δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων προβολής του σε σειρά επαγγελματιών και εταιριών του ιδιωτικού τομέα  

2.     Ανάπτυξη  διαδικτυακής υποδομής με ενσωματωμένες αντικειμενοστραφείς μικρό-εφαρμογές, Πανεπιστήμιο Πατρών.

3.    System Administrator, Διαχείριση συστήματος Windows Server 2003 (Διαχείριση Active Directory), Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Πλαίσιο κειμένου: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τε.Πα.Κ., Κύπρος